Харта на клиента

Хартата на клиента не е закон или наредба, този документ не създава права или задължения. Неговото предназначение е да запознае гражданите с функциите на председателя на Държавна агенция за българите в чужбина, видовете услуги, които се извършват в агенцията, да им разясни накратко техните права, както и да заложи съвременни и по-високи стандарти в административното обслужване. Политиката на управление на ИАБЧ има за цел да задоволи потребностите на гражданите и юридическите лица, чрез подобряване качеството на административните услуги в условията на прозрачност, законосъобразност, ефективност и ефикасност в действията на свободна от корупция администрация.

Важна цел на провежданата от ръководството на ИАБЧ политика е удовлетворяване на нуждите и очакванията на гражданите от агенцията чрез предлагане на качествени административни услуги на гражданите и юридическите лица, законосъобразност в управлението на агенцията, собственост в условията на прозрачност, ефективност и ефикасност в действията на свободна от корупция администрация.

Дейността на държавната администрация се основава на принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и координация. Следвайки тези принципи, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента.

 

Основните цели, които си поставяме са:

За постигането на тези цели агенцията работи, като се стреми да осигури на всички свои клиенти, справедливо, безпристрастно, прозрачно и достъпно обслужване. За да изпълни тези изисквания агенцията, респективно всеки служител спазва основни цели:

В замяна очакваме от Вас:

Вие можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:

Ние очакваме от Вас да изразявате свободно вашите мнения, предложения и коментари като:

Ако имате оплаквания, ние искаме да знаем за това. Процедурата ни е ясна и лесно достъпна – изпратете Вашата жалба срещу незаконни или неправилни, или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служителите от администрацията до председателя на адреса на ИАБЧ. Ние ще направим проверка и ще Ви отговорим писмено до 14 работни дни от получаването й. Ако не можем да отговорим в посечения срок, ще Ви уведомим защо. Ще Ви съобщим, ако е необходимо да направите нещо допълнително и кога да очаквате пълен отговор от нас.

За нас е важно да получаваме Вашите мнения, предложения, коментари и оплаквания, за да можем да анализираме получената информация и да предприемеме необходимите действия за подобряване качеството на предоставяните услуги. За изграждане на доверие между Вас и нашата администрация ние ще огласяваме публично действията, които сме предприели в отговор на Вашите предложения. Отчетите за резултатите от административното обслужване ще правим веднъж годишно.

Ние се ангажираме да съблюдаваме Вашите права, посочени в Законите и другите нормативни актове. За постигането на добри резултати очакваме от Вас да спазвате възложените Ви с тях задължения.

Държавната агенция за българите в чужбина, като орган на изпълнителната власт осъществява държавната политика на Република България в сферата на публичните услуги. Осъществявайки тази дейност ние се стремим да осигурим на всички свои клиенти справедливо, безпристрастно, прозрачно и достъпно обслужване. Всички Вие имате право на такова обслужване и агенцията е готова да поеме ангажименти и конкретни стъпки за осъществяването им, за да Ви служим по- добре .

Нашите стандарти се базират на следното:

  1. Отношение към клиента:
  1. Информация за клиента:
  1. Комуникация с клиента:
  1. Канали за достъп до информация и услуги:
  1. Спазване на срокове:

 

  1. Механизми за обратна връзка от клиента:
  1. Отговорност и отчетност:

 Когато ни посетите:

Когато ни пишете:

 

Когато Ви пишем:

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Вдържавна агенция за българите в чужбина, обслужването се извършва на принципа “Едно гише”, всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 ч.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА АГЕНЦИЯТА

Всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и  от 13.00 до 17.30 часа;


Във взаимоотношенията си с Вас при предоставянето на административни услуги ние се ръководим от следните нормативни актове:

 

От своя страна ние се ангажираме да съблюдаваме Вашите права, посочени в цитираните документи. За постигане на добри резултати очакваме от Вас да проявите необходимото разбиране, като спазвате възложените Ви с тях задължения.

Хартата на клиента влиза в сила от датата на утвърждаване от Изпълнителния директор на ИАБЧ.

 

 

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта