Попълнете внимателно заявлението и декларациите. В секция „приложени документи“ избройте всички документи, които прилагате към преписката. Моля, попълвайте имейл адреса си коректно, тъй като на него ще получите входящ номер и всички попълнени формуляри в PDF формат. Разпечатайте получените формуляри и заедно с документите Ви, доказващи български произход (в оригинал с превод и легализация) ги подайте на административното гише на Изпълнителна агенция за българите в чужбина с адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ 2А. Получените формуляри в PDF формат на имейла Ви, НЕ трябва да бъдат предварително подписани. Подписи се полагат на административното гише пред служител на ИАБЧ.


Приложение №1 към чл. 8, ал. 2,:

Вх. № .................../...................


ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ - ФОРМУЛЯР
за
издаване на удостоверение за български произход

1.

   

Дата на раждане: 

 , месторождение:  


документ за самоличност (лична карта, паспорт, друго) №    


издаден на:

 

от

 

, срок на валидност:гражданство: 

 , постоянно местожителство, държава:населено място: 

,точен и актуален адрес в страната, чиито гражданин сте:тел: 

 , електронна поща:


  *   Данни на упълномощено лице: /име,презиме,фамилия/


   

документ за самоличност (лична карта, паспорт, друго) №    


издаден на:

 

от

 

, срок на валидност:


Дата на раждане: 

гражданство:  

 , съдебен адрес:2. Завършено образование 


3. Имена на преки роднини 


*Задължително е попълването на поне 1 родител!

Баща:  

   

Майка:  

   

Моля да ми бъде издадено удостоверение за български произход, което да послужи в: 

Прилагам следните документи:


    * Оригиналите на предоставените документи се получават само лично.

    * Задължавам се да взема оригиналните си документи в едномесечен срок, след произнасяне на решение от Ръководството на ИАБЧ по преписката ми.

    * Запознат съм с Правилника за дейността на Изпълнителна агенция за българите в чужбина по издаване на удостоверения за български произход.Дата: /попълва се на място/

Подпис на заявителя:/попълва се на място/


Приложение №4 към чл. 10, ал. 1, т. 6:


ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата,

  

Дата на раждане:    , месторождение:

документ за самоличност (лична карта, паспорт, друго) №

издаден на:   от   срок на валидност:

гражданство:   , постоянен адрес: държава: 

населено място:    , точен адрес в страната, чийто гражданин сте:

тел :    , електронна поща, 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

  * съм запознат/ата и приемам политиката на Изпълнителна агенция за българите в чужбина за използване на личните данни.

  * Съгласен/на съм Изпълнителна агенция за българите в чужбина да събира и обработва личните ми данни за целите на производството по подаденото от мен заявление.

  * Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс, за деклариране на неверни данни.


Дата:/попълва се на място/

Подпис декларатор: /попълва се на място/


Приложение №4 към чл. 10, ал. 1, т. 5:


ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата,

  

Дата на раждане:    , месторождение:

документ за самоличност (лична карта, паспорт, друго) №

издаден на:   от   срок на валидност:

гражданство:   , постоянен адрес: държава: 

населено място:    , точен адрес ,

тел :    , електронна поща, 


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

ИМАМ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО СЪЗНАНИЕ и съм с български произход, тъй като моят възходящ


*Задължително е попълването на поне 1 възходящ!

  *  

   

роден/а в гр./с

, държава:


е българин/ка.


   

   

роден/а в гр./с

, държава:


е българин/ка.


   Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс, за деклариране на неверни данни, както и последствията по чл. 22 от Закона за българското гражданство.Дата: /попълва се на място/

Подпис декларатор: /попълва се на място/


Попълнените документи: заявление и декларации, заедно с входящ номер, ще получите на посочената от вас електронна поща:
Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта