Акценти
Сподели:
СТАTУТ НА МЕЖДУНАРОДЕН КУЛТУРЕН ФОРУМ „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ – ИСТОРИЯ НА ЦЯЛ ЕДИН НАРОД”
24.02.2020

„….Прие българското царство Симеон... и великия град Преслав той… гради и създаде в 28 години...” Златният век на България е един кратък за мащабите на историята период от време. Но период, начертал столетия напред културното развитие на България. Период на утвърждаване на българската и славянска цивилизация. ”Векът” на Симеон. Някак лесно и бързо надскочил пределите на Българската държава и развитието на Европа още тогава. Десетки нови манастири, работилници за белоглинена керамика, пещи, скриптории с усърдни монаси и не само. Архитекти, строители, дърводелци и резбари. Навсякъде в столицата израстват сгради, храмове, украсяват се със скулптури, мозайки, сребро, злато и стъкло, мраморни колони, фризове, лъвове и орли… И нови по дух хора - изтънчена аристокрация и болярки с вкус и око за красивото. И разбира се Симеон” като нов Птоломей събрал всички божествени книги, с които палатите свои изпълнил”/анонимна “Похвала за цар Симеон “ – Х в/.
Думите на Йоан Екзарх: "Когато някой обикновен и беден човек и при това чужденец, идвайки отдалеч, стигне до портите на княжеския двор, още щом го зърне, започва да се учудва и изпълнен с възхита, пристъпва към вратите и моли да го пуснат. И като влезе вътре, той вижда да се издигат къщи от двете страни, украсени с камък и дърво и целите изписани. А като влезе в самия дворец и съзре високите палати и църквите, украсени необикновено красиво с камък и дърво и различни краски, а отвътре с мрамор и бронз, сребро и злато, той няма да знае с какво да ги сравни, защото в своята родина този бедняк не е виждал такова нещо освен сламените колиби. И той ще се учудва и ще изглежда, че сякаш си е изгубил ума..."
Явлението „Златен век” илюстрира мястото на Симеоновата столица – Велики Преслав като водещ център на славянската писменост, изкуството и художествените занаяти в Европейския Югоизток през IХ-Х век.
Основната цел на форума е популяризиране и утвърждаване културно - историческото наследство на България и приносът ни за развитието на европейската и световна култура.

Специфичните цели са: 1. Насърчаване на интерес у младото поколение към културно – историческото наследство на Велики Преслав и мястото на българската писменост и култура във формирането на европейската и световна култура.
2. Организиране форум и конкурс за изява на ученици в областта на историята, литературата и изкуството.
3. Включване на ученици от българските училища от Европа и света за насърчаване на интереса им историята и културата на България и чувство за принадлежност към родината. Опазване чистотата на българския език и съхраняване на родовата памет.
4. Включване на ученици от небългарски училища от България и чужбина с цел запознаване и популяризиране на българската история и култура. Създаване на приятелски връзки между български и чуждестранни ученици.


Участници:
Конкурсът е индивидуален. Могат да участват ученици от 6 до 19 год., разпределени в три възрастови групи:
Първа възрастова група – 6 - 10г. ;
Втора възрастова група - 11 - 14г.;
Трета възрастова група - 15 - 19 г.
В конкурса имат право да вземат участие ученици от I – XII клас. Конкурсът е съобразен с възрастовата граница на всички училища на територията на страната и училищата зад граница и чуждестранните училища

Тематика на международния културен форум:
„Велики Преслав – история на цял един народ”.
I. Литературно творчество:
• есе;
• стихотворение.
Регламент:
Всеки участник може да участва в конкурса с до две творби по избор – стихотворение и/или есе до 4 страници; шрифт Times New Roman – 12 пункта; редова разредка – 1,5; произведенията да са на български език; да се изпращат на e-mail biblio_preslav@abv.bg . Крайният срок за получаване на творбите – 15 Март 2020 година.

Всяка творба трябва да съдържа:
• трите имена на автора;
• клас, възраст;
• училище, извънкласно звено /читалище, школа/ - ръководител;
• точен адрес, телефон на ръководителя или родителя;
• опис на изпратените творби.

1.1. За есе:
Могат да участват ученици от 6 или 7 до 19 години, разпределени в три възрастови групи:
Първа възрастова група - 6 или 7 -10г. ;
Втора възрастова група - 11- 14г.;
Трета възрастова група - 15 – 19 г.
Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища.
1.2. За стихотворение:
Могат да участват ученици от 6 или 7 до 19 години, разпределени в три възрастови групи:
Първа възрастова група - 6 или 7 -10г. ;
Втора възрастова група - 11- 14г.;
Трета възрастова група - 15 – 19 г.
Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища.

II. Художествени творби:
Регламент:
Всеки участник може да участва в конкурса с до две творби. Участието е индивидуално. Колективни творби не се приемат.

Жанров обхват:
• живопис;
• графика/рисунка;
• скулптура;
• приложно-декоративни творби и проекти.
2.1. Живопис:
Могат да участват ученици от 6 или 7 до 19 години, разпределени в три възрастови групи:
Първа възрастова група - 6 или 7 -10г. ;
Втора възрастова група - 11- 14г.;
Трета възрастова група - 15 – 19 г.

Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища.

2.2. Графика/рисунка:
Могат да участват ученици от 6 или 7 до 19 години, разпределени в три възрастови групи:
Първа възрастова група - 6 или 7 -10г. ;
Втора възрастова група - 11- 14г.;
Трета възрастова група - 15 – 19 г.
Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища.

2.3. Скулптура:
Могат да участват ученици от 6 или 7 до 19 години, разпределени в три възрастови групи:
Първа възрастова група - 6 или 7 -10г. ;
Втора възрастова група - 11- 14г.;
Трета възрастова група - 15 – 19 г.

Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища./

2.4. Приложно-декоративни творби и проекти:
Могат да участват ученици от 6 или 7 до 19 години, разпределени в три възрастови групи:
Първа възрастова група - 6 или 7 -10г. ;
Втора възрастова група - 11- 14г.;
Трета възрастова група - 15 – 19 г.
Забележка: Конкурсът е за ученици от I – XII клас на българските общообразователни училища, както и съобразен с възрастовата граница за българските училища зад граница и чуждестранните училища.

Материали и техники: по избор.
Формат: А 4 или блок № 4; 35 х 50 см – без паспарту.
На гърба на всяка творба да бъдат изписани –
• трите имена на автора;
• клас, възраст;
• училище, извънкласно звено /читалище, школа/ - ръководител;
• точен адрес, телефон на ръководителя или родителя;
• опис на изпратените творби.
Адрес за изпращане на творбите: гр. Велики Преслав – 9850, ул. Борис Спиров 61, Народно читалище „Развитие 1874” /за библиотеката/, 0538/ 4 35 67. Крайният срок за получаване на творбите – 15 Март 2020 година.

Място на провеждане: гр. Велики Преслав, Община Велики Преслав - зала „Тържествена“
Ще бъдат раздадени награди по възрастови групи – грамота и медал или статуетка. Изпратените творби не се връщат, запазват се и ще се използват за популяризиране и организиране фонд на форума. Наградените творби ще участват в открита изложба. Ще бъде издаден диск и алманах с творбите, които ще бъдат предоставени на българските училища у нас и в чужбина.
Разходите /пътни, храна, нощувка/ са за сметка на участниците.
Информация за наградените творби ще бъде публикувана на сайта на Община Велики Преслав и на специално създадена фейсбук страница на форума Международен форум „Велики Преслав – история на цял един народ”. Наградените участници ще бъдат поканени да получат наградите си в определен ден от 19 до 26 април 2020г. Всички, които са изпратили творби, получават диплом за участие, изпратен за тяхна сметка.
На участниците, които не са имали възможност да си получат наградите лично от журито ги получават на адрес за тяхна сметка.

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта