VI Международен конкурс по четене на български език за ученици от първи и втори клас в чужбина "Аз Буки Веди"
25.03.2022

Относно конкурса


     Конкурсът по четене „Аз Буки Веди“ е родителска инициатива, възникнала и
осъществена за първи път през учебната 2010/2011 г. в БНУ „Аз Буки Веди“ - гр. Кьолн, ФР
     Германия, чиято основна цел е изграждането, развитието и мотивирането на четивни умения
у децата от българската диаспора.
Втората му основна цел е осъществяването на обратна връзка между преподаватели
и родители, с цел - всеобхватен и адекватен годишен контрол на провежданото съботнонеделно обучение при учениците от I-ви и II-ри клас.
     След успешното провеждане на първия междуучилищен конкурс през 2017 година в гр.
Кьолн се постави началото на форум на образователни организации на българи от
диаспората, чието ежегодно провеждане в различни градове на ФР Германия и/или други
държави в Европа, би направило възможно:
     • запознаването и опознаването на педагогическата общност, ангажирана със
задгранично обучение по български език и литература, както и по Роден край във
всичките му разновидности като учебни предмети за деца от българската диаспора в Европа
и
     • безценната обмяна на идеи и опит, с цел - подобряване на дидактическата рамка на
този специфичен тип обучение.


Правилник за провеждане на конкурса по четене „Аз Буки Веди“


     Конкурсът по четене „Аз Буки Веди“ е предвиден за ученици от български произход,
посещаващи официалните европейски училища на територията на страните в Европа, които
допълнително посещават класно или индивидуално обучение по роден (български) език.
     Конкурсната програма обхваща две категории обучаеми – първокласници и
второкласници, чиито четивни умения се оценяват от компетентно жури.


Жури


Членовете на журито тази година ще бъдат следните (по азбучен ред на имената):


1. Проф. д-р Благовест Златанов (зам.-председател на журито), настоящ
преподавател по българистика и литературна теория в „Рупрехт-Карлс-Университет",
Хайделберг, Германия. До 2009 година е преподавател по теория на литературата в
СУ „Св. Климент Охридски" и изследовател в Института за литература на БАН. Автор
и съставител на 12 книги, както и автор на многобройни студии и статии. Член на
„Verband der deutschen Slavistik", на „Sudosteuropa-Gesellschaft" и на други български и
международни изследователски организации и проекти.

2. Проф. д-р Боян Вълчев (председател на журито), настоящ преподавател в
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, председател на Общото събрание на
Факултета по славянски филологии на СУ, председател на секция „Филологически
науки“ към Съюза на учените в България, дългогодишен преподавател по български
език и литература в университетите в градовете Кьолн, Саарбрюкен и Берлин;
редактор на сп. „Език и литература“ (от 2005 г.) и др.

3. Доц. д-р Илияна Чекова (член на журито), преподавател по БЕ за чуждестранни
студенти в Университета в Кьолн; преподавател в Софийски университет „Св. Климент
Охридски“ във Факултета по славянски филологии; автор на повече от 40 статии и
студии на български, руски и немски език; редактор и съставител на сборници и
изследвания в областта на палеославистиката, старата руска литература, старата
българска литература и фолклора.

4. Д-р Камелия Спасова (член на журито), поет и есеист с публикации в списанията
"Родна реч", "Книгите днес", "Следва", "Алтера", "Академика", "Литературен вестник",
както и в сборници за критика и хуманитаристика; настоящ преподавател по антична и
западноевропейска литература в СУ "Св. Климент Охридски"; бивш преподавател по
БЕ за чужденци в Кьолнския университет; настоящ редактор на в. "Литературен
вестник". Нейни стихотворения са преведени на английски, немски, руски, гръцки,
турски, румънски, датски, сръбски и хърватски.


Място на провеждане на конкурса


Зала в Lippe-Institut, Bad Lippspringe на адрес Arminiuspark 7, 33175 Bad Lippspringe


Време на превеждане на Конкурса


регистрация: 11.00 до 12.00 часа на място, получаване на баджове, настаняване в
залата на участниците и гостите.
начало: 12:00 часа (програма по часове ще бъде изпратена на посочената от
участниците електронна поща след 15 май)


Начин на записване


Краен срок за записване на участниците: 15 май 2022 г., 23:59 часа (немско време).
След този срок няма да бъдат приемани заявки от училища участници.
Заявките за участие в шестото издание на междуучилищния конкурс става с попълнена
„Таблица за записване за Конкурса 2022.xlsx“,
Моля, изпращайте файла с попълнена „Таблица за записване за Конкурса 2022.xlsx“ на
електронната поща на ръководителя на училището г-жа Красимира Русева: bbk@24mai.de.
Въпроси може да отправяте и към info@azbukivedi.de – електронната поща на представителя
на управителния съвет на Конкурса - г-жа Росица Байрактарски.
Краен срок за изпращане на имената и имейл адресите на отделните ученици участници
от заявилите вече участие училища, както и евентуалните подписани разрешения за снимки
(прикачени): 01.06.2022 г., 23:59 часа/ немско време/ с горепосочената таблица.
Потвърждение за записване и изпращане на 20 текста от читанки за 1. клас и 20
текста от читанки за 2. клас за подготовка на участниците за I-ви кръг: Четене на познат
текст - непосредствено след получаване на заявка за участие от училищата.
Начин на провеждане на Конкурса:
Конкурсът се провежда в три кръга по традиция, както следва:
I-ви кръг: Четене на познат текст от Читанката за I-ви или съответно - за II-ри клас
В този кръг децата изтеглят билети със заглавията на познатите конкурсни текстове и, след
намирането на съответния текст, го прочитат на глас пред комисията и гостите на конкурса.
Подбраните познати конкурсни текстове (20 на брой) ще бъдат от читанките за I-ви и за II-ри
клас, по които се работи в училището-домакин на Конкурса за тази и следващата година (по
10 текста от всяко училище). Конкурсните текстове ще бъдат изпратени на заявилите участие
по електронна поща в ПДФ-формат веднага след постъпване на заявката до 16.05.2022 г.
Забележка: Първи прочитат текстовете си първокласниците и след тях - второкласниците.
II-ри кръг: Четене на непознат текст в мерена реч
По подобие на предишния кръг децата изтеглят пликове, съдържащи непознати текстове в
мерена реч, подбрани от конкурсното жури, които прочитат изразително на глас пред
присъстващите. Журито се оттегля за кратко съвещание.
III-ти кръг: Четене на непознат текст – проза
До този кръг журито допуска само най-добре представилите се участници, които получават
допълнителни текстове в проза, подбрани от същото жури. След този кръг то определя
годишната/ния „Царица/Цар на буквите“ в I-ви и II-ри клас, както и по един поддръжник от
всеки клас.
Забележка: Непознатите текстове ще бъдат отпечатани в шрифт Ариал, кегел 14'
Награди
Голямата награда и грамотата „Царица/Цар на буквите“ е само една за участниците
във всяка категория (съответно - „Царица/Цар на буквите“ за I-ви клас и „Царица/Цар на
буквите“ за II-ри клас).
За много добре представилите се участници, на които малко не е достигнало за
получаване на голямата награда, е запланувано раздаване на още една - поощрителна
награда в двете категории.
Допълнителна - специална награда ще бъде раздадена на избраници на Генералното
консулство на Република България във Франкфурт на Майн.
Ограничения и препоръки към участниците в конкурса
Възрастови ограничения: До участие в междуучилищния годишен конкурс по четене „Аз
Буки Веди“ в категорията „първокласници“ се допускат деца на възраст, не по-голяма от 8
години, а в категория „второкласници“- деца на възраст, не по-голяма от 9 години.
Териториални ограничения: До участие в конкурса се допускат само ученици от официално
признатите училища на територията на държави в Европа, които изучават български език в
чужбина.
Ограничение към броя на участниците в конкурса: Всяко българско училище,
регистрирано на територията на Европа и/или като бенефициент на МОН по ПМС № 90, и/или
по програмата „Роден език и култура зад граница“, има право да участва с двама
представители при първокласниците и с двама - при второкласниците.
Забележка: Удостоверяването на възрастта на участниците и принадлежността им към
дадено учебно заведение от немската (или друга европейска) образователна система се
може да бъде изискано от организаторите на Конкурса преди или след провеждането му чрез
контролиране на официално издадените им от немските (или други европейски) училища
лични карти (Schulausweis).
Важно! Ако пандемични условия по света към 01.06.2022 г. не позволяват присъствено
провеждане на Конкурса, организаторите ще изпратят своевременно информация на
посочената от участниците електронна поща за правилата за провеждане на Конкурса във
виртуалната класна стая на обучителната платформа на НУ за български език и култура „24
май“, Бад Липшпринге. Силно се надяваме това да не се случи!
Очакваме Вашите заявки за участие до 15 май, 23:59 часа!
Но най-вече очакваме Вашите бисерни четци да ни изпълнят с радост през юни 2022 г.,
защото „аз обичам да чета, аз обичам да мечтая“!
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ДОВЕРИЕТО!
От организаторите в Бад Липшпринге и Кьолн

 

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта