Изпълнителна агенция за българите в чужбина обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 бр. в дирекция „Български общности и информационна дейност “, Изпълнителна агенция за българите в чужбина

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, БУЛ. „ ДОНДУКОВ” № 2А

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители /приета с ПМС № 304 от 3.12.2019 г., обн., ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г., в сила от 10.12.2019 г., изм. и доп., бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 31.01.2020 г., бр. 29 от 9.04.2021 г., в сила от 9.04.2021 г./ (НПКПМДСл) и Заповед № 05/07.02.2023 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за българите в чужбина

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

за заемане на длъжността главен експерт – 2 щатни бройки в дирекция „Български общности и информационна дейност“, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, Длъжностно ниво -7 съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 3, вид правоотношение – служебно;

 1. Минимални изисквания за длъжността:

 

 1. Допълнителни изисквания и квалификация:

Забележка: на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 1. Конкурсът ще се проведе чрез:

 

 1. Необходими документи за кандидатстване:
 1. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:
 2. Осъществява и оптимизира дейността на ИАБЧ по проучвания, прогнозиране, извеждане на тенденции за състоянието на българските общности и техните структури, изготвяне на анализи и аналитични материали, краткосрочни и дългосрочни програми, отчети; иницииране, самостоятелно осъществяване и координиране на събития, свързани с дейностите на ИАБЧ в България и сред българските общности в чужбина и др.;
 3. Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 7, ал. 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация;
 4. Изпълнителна агенция за българите в чужбина: участва в разработването, актуализирането и провеждането на държавната политика по отношение на българските общности и техните организации извън Република България; осъществява постоянно сътрудничество с българските общности в чужбинаи оказва необходимото съдействие за подкрепа на организации на българите извън Република България за съхраняване и развитие на българската езикова, културна и религиозна традиция; събира, анализа и съхранява информацията за българските общности извън Република България;

 

 1. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 850 лева, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването на спечелилия конкурса кандидат, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

 

 1. Адрес и електронна поща за подаване на документи:

 

 1. Място за обявяване на списъци и съобщения във връзка с конкурса:

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса ще бъдат обявени на електронната страница на ИАБЧ с адрес: https://www.aba.government.bg/.

 1. Място за провеждане на конкурса: в сградата на Изпълнителна агенция за българите в чужбина, с адрес бул."Дондуков" № 2А

За информация: телефон 00359 2/ 935 06 50 – Деловодство и „Човешки ресурси“.

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта