Дирекция „Финансово-стопански дейности и административно-правно обслужване“

Дирекция "Финансово-стопански дейности и административно-правно обслужване":

 1. Участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с дейността на агенцията;
 2. Осъществява процесуално представителство пред съдилищата по съдебни дела, по които агенцията е страна, и при обжалване на актове на председателя, издадени в кръга на неговата компетентност;
 3. Следи за спазването на нормативните актове при провеждането на процедурите по Закона за обществените поръчки, изготвя проекти на договори и дава становища по законосъобразността на проекти на договори, заповеди и други актове и документи, свързани с дейността на агенцията;
 4. Организира дейностите по управлението на човешките ресурси;
 5. Извършва вписванията в Регистъра на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт;
 6. Организира поддържането на информационната система на агенцията и дейностите по приемане, съхраняване и изпращане на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис (УЕП);
 7. Отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството;
 8. Съставя проекта на бюджет на агенцията;
 9. Разпределя и следи за изпълнението на бюджета на агенцията;
 10. Изготвя годишния финансов отчет на агенцията, ежемесечни, тримесечни и годишен отчет за касовото изпълнение и капиталовите разходи;
 11. Следи за ефективното и законосъобразното разходване на бюджетните средства при спазване на финансовата дисциплина;
 12. Осигурява условия за проверки от компетентните органи;
 13. Разработва документи, свързани с финансово-счетоводната дейност на агенцията, и отговаря за систематизирането и съхраняването на счетоводните документи съгласно Закона за счетоводството;
 14. организира и отговаря за правилното, законосъобразното и ефективното ползване, управление и опазване на недвижимите имоти и движимите вещи - собственост на агенцията или предоставени й за ползване;
 15. обслужва административно физически и юридически лица, като прилага принципа на обслужване "едно гише";
 16. организира, осъществява и контролира движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция; води отчетност и осигурява информация по получената и изпратената кореспонденция;
 17. систематизира, съхранява и обработва документите от архива и организира използването им;
 18. извършва дейностите по материално-техническото снабдяване, транспортното обслужване, ремонт и поддръжка и отговаря за санитарно-хигиенните условия в агенцията.

  Директор дирекция „Финансово-стопански дейности и административно-правно обслужване“ („ФСД И АПО“)

  Евгения Григорова

  Тел: + + 359 2 935 06 50

  Email: s.doncheva@aba.government.bg

   

  Приемна  ∕ Деловодство

  Милания Костенко

  Тел: + 359 2 935 06 74;

  Email: m.kostenko@aba.government.bg

   

  Счетоводител

  Константин Цанов

  Тел: + 359 2 935 06 55

  Email: k.tsanov@aba.government.bg

   

  Финансов контрольор

  Валентина Милчева

  Тел: + 359 2 935 06 73

  Email: valia.milcheva@aba.government.bg

   

  Юрисконсулт

  Василена Велинова

  Тел: + 359 2 935 06 60

  Email: h.gradinarov@aba.government.bg

   

  Касиер

  Диана Гетова

  Тел: + 359 2 935 06 72

 

 

 

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта